Garantie aanmelden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Art. 1. Definities en toepasselijkheid

1 FEGON NL BV, te Alblasserdam gebruiker van deze algemene voorwaarden.

2 Wederpartij: degene die van FEGON NL goederen koopt danwel huurt en/of gebruik maakt van aanbiedingen en/of diensten van FEGON NL.

3 Alle aanbiedingen van FEGON NL vinden plaats onder toepasselijkverklaring van deze algemene voorwaarden. Zowel op de aanbieding en de acceptatie als op de aldus totstandgekomen

overeenkomst zijn deze algemene voorwaarden toepasselijk.

4 Alle aanbiedingen worden geacht vrijblijvend te zijn gedaan, tenzij schriftelijk tussen partijen anders wordt overeengekomen.

5 De overeenkomst komt tot stand, zodra de acceptatie van het aanbod FEGON NL heeft bereikt; uit acceptatie blijkt, dat wederpartij zich verenigt met de toepasselijkverklaring van deze algemene

voorwaarden en dat hij, zonodig, afstand doet van toepasselijkheid van eigen inkoopvoorwaarden.

6 Indien in de acceptatie voorbehouden of wijzigingen ten opzichte van de aanbieding worden aangebracht, komt in afwijking van het in het vorige lid bepaalde de overeenkomst pas tot stand,

indien FEGON NL aan wederpartij bericht heeft met deze afwijkingen van de aanbieding in te stemmen.

Art.2. Wijzigingen en afwijkingen

1 Wijzigingen in de overeenkomst en afwijkingen van deze algemene voorwaarden zullen slechts van kracht zijn, indien zij schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

2 Indien wijzigingen leiden tot verhoging of verlaging van de kosten, dient een daaruit voortvloeiende wijziging in de koop- of huurprijs schriftelijk tussen partijen te worden overeengekomen.

Art. 3. Kwaliteit

1 FEGON NL verbindt zich jegens wederpartij om hem de goederen te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader in de (eventueel later gewijzigde) offerte of andere aanbieding

omschreven.

2 FEGON NL verbindt zich jegens wederpartij goederen te leveren, die:

a. van degelijke materialen zijn vervaardigd en van een degelijke uitvoering zijn en

b. de prestaties leveren, zoals in de offerte of andere aanbieding omschreven.

3 FEGON NL staat er niet voor in, dat de goederen geschikt zijn voor een doel, waarvoor wederpartij deze wil bestemmen, afwijkend van het eigenlijke doel van het betreffende goed, zelfs niet

indien dit doel aan FEGON NL kenbaar is gemaakt, tenzij het tegendeel tussen partijen is overeengekomen.

4 FEGON NL waarborgt, dat het onderwerp, de samenstelling en de kwaliteit van de goederen, die op grond van de order geleverd moeten worden, in alle opzichten voldoen aan alle ter zake

toepasselijke eisen, die gesteld worden in wetten en of andere van overheidswege ter zake gegeven voorschriften, die van kracht zijn op het tijdstip van het sluiten van de koopovereenkomst.

5 Het in lid 4 bepaalde is eveneens van toepassing op het eigenlijke, normale gebruik van de goederen.

Art.4. Verzending en bezorging

1 FEGON NL verbindt zich jegens wederpartij om de goederen behoorlijk te verpakken en op zodanige wijze te beveiligen, dat zij bij normaal vervoer hun bestemming in goede staat bereiken.

FEGON NL draagt zorg voor een gebruikelijke transportverzekering.

2 De goederen zullen door FEGON NL bezorgd worden op, dan wel door FEGON NL ter bezorging worden verzonden naar de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijzen als in de order is

bepaald of naderhand is overeengekomen.

Art.5. Opslag

1 Indien om welke reden dan ook wederpartij niet in staat is de goederen op het overeengekomen tijdstip in ontvangst te nemen en deze gereed zijn voor verzending, zal FEGON NL, als de

opslagmogelijkheden zulks toelaten, op verzoek van wederpartij de goederen bewaren, beveiligen en alle redelijke maatregelen treffen om achteruitgang in kwaliteit te voorkomen totdat zij bij

wederpartij bezorgd zijn.

2 Wederpartij is verplicht aan FEGON NL, op diens verzoek, de opslagkosten te vergoeden vanaf het tijdstip, dat de goederen voor verzending gereed zijn, danwel, indien dat een later tijdstip is,

vanaf de in de koopovereenkomst overeengekomen leveringsdatum.

Art.6. Eigendom en risico

1 Behoudens het gestelde in de leden 2, 4 en 5 van dit artikel zal de eigendom van en het risico voor de goederen op wederpartij overgaan bij aflevering.

2 Zolang wederpartij niet het volledige bedrag van de koopsom met eventueel bijkomende kosten heeft voldaan of daarvoor zekerheid heeft gesteld, behoudt FEGON NL zich de eigendom van de

goederen voor. In dat geval gaat de eigendom op wederpartij over, zodra deze aan al zijn verplichtingen jegens FEGON NL heeft voldaan.

3 Indien er gerede twijfel bij FEGON NL bestaat omtrent de betalingscapaciteit van wederpartij is FEGON NL bevoegd de bezorging van goederen ingevolge artikel 4 lid 2 uit te stellen, totdat

wederpartij zekerheid voor de betaling heeft verschaft. Wederpartij is aansprakelijk voor de door FEGON NL door deze vertraagde aflevering te lijden schade.

4 Als FEGON NL op verzoek van wederpartij overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 de verzending uitstelt, zullen de goederen eigendom blijven van FEGON NL en voor diens risico blijven,

totdat de goederen bij wederpartij zijn bezorgd en afgeleverd op de in artikel 4 lid 2 bedoelde plaats of plaatsen.

5 In geval van huur van goederen zal de eigendom van de betreffende goederen te allen tijde aan FEGON NL zijn voorbehouden, tenzij schriftelijk anders door partijen is overeengekomen. Risico

voor de betreffende goederen gaat overeenkomstig lid 1 van dit artikel over op wederpartij bij aflevering.

Art.7. Leveringstermijn

Indien een leveringstermijn is overeengekomen, vangt deze aan op de datum, waarop FEGON NL de order heeft bevestigd. FEGON NL zal, behoudens het bepaalde in artikel 8, leveren binnen de

gestelde leveringstermijn.

Art.8. Overmacht

1 De in artikel 7 bedoelde leveringstermijn wordt verlengd met de periode, gedurende welke FEGON NL door overmacht is verhinderd aan zijn verplichtingen te voldoen.

2 Van overmacht aan de zijde van FEGON NL is sprake, indien FEGON NL na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan zijn verplichtingen uit deze overeenkomst of

aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en

uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, alles zowel in het bedrijf van FEGON NL als bij derden, van wie FEGON NL de

benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk betrekt, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of

de risicosfeer van FEGON NL ontstaan.

3 Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel FEGON NL als wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft

FEGON NL slechts recht op vergoeding van de door hem gemaakte kosten.

4 Indien de overmacht intreedt, terwijl de overeenkomst reeds ten dele is uitgevoerd, heeft wederpartij, indien door overmacht de resterende levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, de

bevoegdheid om hetzij het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen te behouden en de daarvoor verschuldigde koopsom te voldoen, hetzij de overeenkomst ook voor het reeds uitgevoerde

gedeelte als beëindigd te beschouwen onder verplichting hetgeen hem reeds geleverd was naar FEGON NL terug te zenden voor rekening en risico van wederpartij, indien wederpartij kan

aantonen, dat het reeds afgeleverde gedeelte van de goederen door wederpartij niet meer doeltreffend kan worden gebruikt ten gevolge van het niet afleveren van de resterende goederen.

Art.9. Aansprakelijkheid en garantie

1 FEGON NL stelt zich zowel tegenover wederpartij als tegen de afnemers van wederpartij aansprakelijk voor schade aan en door de goederen en/of diensten, door FEGON NL aan wederpartij

geleverd, optredende tijdens de in of bij de overeenkomst danwel orderbevestiging vermelde garantieperiode, tenzij de schade het gevolg is van het feit dat wederpartij of een afnemer van hem

betreffende goederen gebruikt in strijd met de daarbij verstrekte gebruiksaanwijzing, in strijd met het eigenlijke doel of anderszins bij het gebruik een fout maakt of nalatigheid te wijten valt.

2 Overeengekomen garantie op waterontharders, geleverd door FEGON NL aan wederpartij, geldt slechts indien:

1. wederpartij t.b.v. regeneratie van de betreffende waterontharder gedurende de garantieperiode uitsluitend gebruik maakt van door FEGON NL aan wederpartij geleverd onthardingszout en

2. wederpartij de betreffende waterontharder ten minste eenmaal per jaar door FEGON NL laat onderhouden.

In geval wederpartij aan een van deze of aan deze beide vereisten niet voldoet, zal FEGON NL eventuele storingen aan de betreffende waterontharder slechts verhelpen tegen vergoeding door

wederpartij aan FEGON NL van de dor FEGON NL ter zake gemaakte reistijd, gereden kilometers, arbeidstijd en gebruikte materialen.

3 De aansprakelijkheid van FEGON NL ingevolge lid 1 van dit artikel strekt zich niet verder uit dan garantiebepalingen gegeven door de producent van betreffende goederen en beperkt zich tot

herstel van een gebrekkig goed of tot vervanging van dat goed of van een onderdeel ervan, een en ander ter beoordeling van FEGON NL.

Art.10. Betaling

1 De koopprijs omvat, behalve de prijs van de goederen, de kosten van de verpakking, het transport en de afleveringskosten ter plaatse door wederpartij binnen Nederland aangewezen.

2 Wederpartij is verplicht het door hem aan FEGON NL verschuldigde bedrag binnen 14 dagen te voldoen. Hij is niet bevoegd op dit bedrag enige korting wegens een door hem gestelde

tegenvordering in mindering te brengen.

3 Indien wederpartij niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet en evenmin gevolg geeft aan een ingebrekestelling met een termijn van 10 dagen, is FEGON NL bevoegd de betreffende

overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. In dat geval is wederpartij aansprakelijk voor de door FEGON NL geleden schade, onder meer bestaande uit

winstderving, transportkosten en de kosten van de ingebrekestelling.

4 Indien FEGON NL bij wanprestatie van wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, komen de kosten daarvan voor rekening van wederpartij. Deze kosten bedragen 15% van het

factuurbedrag, met een minimum van 500,- en een maximum van 5.000,-.

5 Wederpartij, die gebruik maakt van zijn bevoegdheid tot opslag als bedoeld in artikel 5, blijft verplicht tot betaling van de koopsom op het in lid 2 vermelde tijdstip.

Art.11. Ontbinding

1 Onverminderd het bepaalde in artikel 10 wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechterlijke tussenkomst na een schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop wederpartij in staat van

faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen ervan verliest,

tenzij de curator of bewindvoerder de uit deze overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

2 Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. Wederpartij is aansprakelijk voor de door FEGON NL geleden schade, onder meer bestaande uit

winstderving en transportkosten.

Art.12. Rechtskeuze

Aanbiedingen van en overeenkomsten aangegaan met FEGON NL zijn onderworpen aan het Nederlandse recht.